July 27 – Sept 9, 2006
Ken'ichiro Taniguchi / Toshiya Kobayashi