Ken'ichiro Taniguchi / Toshiya Kobayashi -  - 27.07. - 09.09.06

Ken'ichiro Taniguchi / Toshiya Kobayashi

27.07. - 09.09.06